Domů > Reklamační řád

Reklamační řád

Společnosti TERATTI PARTS s.r.o.

 

1. Tento reklamační řád upravuje způsob, jakým lze uplatnit ve vztahu ke společnosti TERATTI PARTS s.r.o. (dále jen „prodávající“) nároky z odpovědnosti za vady zboží.

2. Na právní vztahy uzavřené mezi prodávajícím na straně jedné a spotřebitelem na straně druhé se použije právní úprava odpovědnosti za vady obsažená v zákoně č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění. Spotřebitelem je fyzická osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy nejedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti.

3. Na právní vztahy uzavřené mezi prodávajícím na straně jedné a podnikající fyzickou, resp. právnickou osobou, která není spotřebitelem, na straně druhé se použije právní úprava odpovědnosti za vady obsažená v zákoně č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích a 89/2012 Sb. občanský zákoník, v platném znění.

4. Vyskytne-li se u zakoupeného zboží vada, kterou kupující sám nezpůsobil, může kupující uplatnit právo z odpovědnosti za vady prodaného výrobku. Konkrétní nárok uplatňuje kupující reklamací na provozovně, kde výrobek zakoupil. Koupi musí kupující prokázat fakturou nebo účtenkou, která zároveň slouží jako záruční list.

5. Prodávající neodpovídá za vady v případě, kdy vadnost zboží byla způsobena vyšší mocí, neodborným skladováním či jiným zacházením ze strany kupujícího, neodbornou montáží, opotřebením, zásahem třetí osoby, jiných vnějších vlivů, nesprávným používáním v rozporu s jeho technickým určením a způsobem jiným než obvyklým. Prodávající výslovně upozorňuje kupujícího na povinnost dodržování všech příruček, pokynů a předpisů výrobců a prodejců vozidel a při montáži zakoupených náhradních dílů do těchto vozidel.

6. Zboží prodávané prodávajícím je určeno k odborné montáži, s výjimkou autodoplňků. Proto je nutné při reklamaci předložit doklad o odborné montáži. Odbornou montáží se rozumí montáž v autoservisu, nebo montáž osobou, která má oprávnění tuto činnost vykonávat. Dokladem se rozumí potvrzení o montáži dílu, s uvedením technologického postupu nebo faktura, popř. stvrzenka o zaplacení s uvedením vykonaných prací, z nichž vyplývá, že byla na vozidlo s konkrétním VIN či SPZ vozidla namontována součástka, která je předmětem reklamace. V tomto dokladu je dále nutné uvést stav tachometru při výměně dílu.

7. Vady zboží spočívající v jiném plnění, nedostatečném množství, neodpovídajícím provedení či nepřiměřeném obalu lze řádně uplatnit u prodávajícího pouze ve lhůtě do 7 dnů od data prodeje. Toto ustanovení reklamačního řádu se nevztahuje na záruku za jakost.

8. Ten, kdo uplatňuje nárok z odpovědnosti za vady, musí prodávajícímu předložit:
- vadné zboží s označením vady,
- fakturu nebo účtenku, která prokazuje koupi zboží (doklad o nabytí zboží),
- doklad o odborné montáži (je-li vyžadován)
- řádně vyplněný reklamační protokol.

9. Nárok z odpovědnosti za vady musí být uplatněn v záruční době.

10. Záruční doba v případě kupní smlouvy uzavřené mezi prodávajícím a spotřebitelem je stanovena na 24 měsíců. Záruka se nevztahuje na opotřebení věci způsobené jejím užíváním.

11. V případě kupní smlouvy uzavřené mezi prodávajícím a podnikající fyzickou, resp. právnickou osobou, která není spotřebitelem, je stanovena záruční doba na 12 měsíců pro zboží vyžadující odbornou montáž. Pro ostatní zboží (autodoplňky) je stanovena záruční doba 6 měsíců, pokud záruční list nestanoví lhůtu delší nebo pokud se prodávající a kupující nedohodnou na delší záruční době. Záruka se nevztahuje na opotřebení věci způsobené jejím užíváním.

12. O reklamaci rozhodne zpravidla vedoucí provozovny nebo jím pověřená osoba. Reklamace bude vyřízena do 30 dnů od jejího podání. V případě kupní smlouvy mezi prodávajícím a podnikající fyzickou osobou, resp. právnickou osobou je reklamační lhůta stanovena na 60 dnů.

13. V případě kladného vyřízení reklamace vyplatí prodávající kupujícímu náhradu nebo poskytne díl opravený nebo nový dle zákonných ustanovení a lhůt.

14. V případě posouzení reklamace jako neoprávněné, je kupující povinen reklamované zboží odebrat zpět a hradit náklady s tím spojené. Tím není dotčeno právo kupujícího uplatnit po výrobci tyto náklady soudně v rámci práv v zodpovědnosti za vady. Neuznané reklamace jakéhokoliv zboží vrátí kupující zákazníkovi dle zákonných ustanovení.

15. Tento reklamační řád je platný od 1. prosince 2011. Změny reklamačního řádu vyhrazeny. Aktuální znění Reklamačního řádu je viditelně umístěno v provozovně prodávajícího nebo na eshop.teratti.cz.


V Českých Budějovicích dne 10. listopadu 2016.


Prodávající: TERATTI PARTS s.r.o.

Naši partneři:

Euroricambi S.p.A.          ICER BRAKES S.A.          JURATEK          Prestolite electric

© 2013 - 2017 TERATTI PARTS s.r.o., designed by JIRAK, code by sStudio